Zawartość

Wizerunek osób starszych w mediach

Data: 
2015-03-03

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Wizerunek osób starszych w mediach.

Cel badawczy:

Celem badania byłaby charakterystyka wizerunku osób starszych i starości w mediach ze szczególnym uwzględnieniem stereotypów dot. płci, niepełnosprawności, statusu społecznego. Badaniem będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie czy osoby starsze są równie często i podobnie prezentowane jak inne grupy wiekowe i w jakich kontekstach. Celem przeprowadzanej analizy będzie badanie postaw dyskryminujących osoby starsze poprzez przedstawianie ich ról społecznych (kobiety/mężczyźni, wiek), zachowań charakterystycznych dla płci i wieku, wykonywanych zawodów, cech osobowości, wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawności.

Uzasadnienie:

Zdobycie wiedzy o sposobach pokazywania osób starszych i ich postrzeganiu w społeczeństwie pozwoli na:
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i zmiana wizerunku osób starszych i starości w mediach poprzez wskazywanie postaw i zachowań dyskryminacyjnych;
- przeciwdziałanie i zapobieganie tworzeniu takich postaw poprzez uświadamianie skali przyzwolenia społecznego na ich funkcjonowanie (również wśród samych dyskryminowanych);
- kreowanie postaw tolerancji i wydobywanie wartości płynących z różnorodności;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez propagowanie zasad i wartości wynikających z równości;
- promowanie dobrych wzorców i piętnowanie złych ze wskazaniem na ich skutki społeczne w różnych skalach;
- uświadamianie i wzmacnianie wartości wynikających z doświadczenia życiowego osób starszych jako alternatywa dla powszechnego i propagowanego jako słuszny i zasadny kultu młodości;
- zmiana krzywdzących i niebezpiecznych społecznie stereotypów i zachowań dot. osób starszych i starości;
- wykorzystanie potencjału grupy wiekowej 50+ (zawodowego, wolontarystycznego, intelektualnego);
- uwrażliwienie opinii publicznej na problemy starości i niepełnosprawności;
- dążenie do zintegrowania społeczeństwa wszystkich generacji;
- budowanie „społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”
 

Fundacja Generacja, Koalicja na Rzecz Równych Szans, Forum 50+

http://www.ptpa.org.pl/koalicja

http://www.forum50.org/a/przeglad-organizacji-czlonkowskich-forum-50/fundacja-generacja/0

https://www.facebook.com/FundacjaGeneracja

www.fundacjageneracja.pl

 

Redakcja BRPO