Zawartość

Wprowadzenie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością wymaga pilnych działań

Data: 
2018-04-24
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska

W związku z trwającym w Sejmie protestem rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w Biurze RPO odbyło się spotkanie dr Sylwii Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania oraz ekspertów Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością z przedstawicielką grupy protestujących.

W dyskusji omówione zostały postulaty dotyczące systemowych rozwiązań, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie. Podkreślono, że poza zmianami w zakresie świadczeń o charakterze finansowym, które dotyczą podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niezbędne jest pilne wprowadzenie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Polegałoby to na zapewnieniu asystenta osobistego i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, a także zastąpieniu instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji.

Wszystkie te postulaty były przedmiotem rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich wprowadzenie w życie jest niezbędne dla wdrożenia standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Galeria

  • Osoby siedzą za stołem

    Uczestnicy spotkania w Biurze RPO