Zawartość

Wysokość opłat rekrutacyjnych na studia – odpowiedź MNiSW

Data: 
2016-07-15

14 czerwca Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pytaniem, jak zamierza usunąć nieprawidłowości związane z pobieraniem przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych. Mimo że uczelnie mają szeroką autonomię w zakresie przeprowadzania rekrutacji, rektor powinien uwzględniać zasadę, że opłata rekrutacyjna nie może przekraczać kosztów niezbędnych do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia.

W odpowiedzi z 24 czerwca sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko poinformował, że ministerialne Biuro Kontroli i Audytu sprawdzi, co zrobić, by wpłynąć na rzetelność dokonywanych przez uczelnie kalkulacji opłat, w szczególności rozważy zasadność objęcia tego zagadnienia zakresem realizowanych kontroli.

Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji w zakresie warunków oraz trybu pobierania opłaty związanej z przyjęciem na studia zostanie przedyskutowana w trakcie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka