Zawartość

Zespół do spraw Równego Traktowania

Zepołem kieruje Anna Błaszczak-Banasiak

 

Do zakresu działania Zespołu do spraw Równego Traktowania należy: 

realizacja zadań niezależnego organu ds. równego traktowania oraz niezależnego mechanizmu ds. popierania, ochrony i monitorowania wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169) w tym:

  1. prowadzenie spraw dotyczących realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji w szczególności bez względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną i tożsamość płciową;
  2. prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych;
  3. analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób;
  4. prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji i opracowywanie sprawozdań oraz przygotowywanie projektów zaleceń na temat problemów związanych z dyskryminacją;
  5. przygotowanie informacji o prowadzonej przez Rzecznika działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach w tym informacji o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół do spraw Równego Traktowania odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół do spraw Równego Traktowania zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Dyrektor Anna Błaszczak-Banasiak

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem zarządu Europejskiej Sieci  Organów ds. Równego Traktowania „Equinet”.

Ukończyła studia podyplomowe z  zakresu legislacji, międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego  na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii  Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Wieloletnia  działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Galeria

  • Kobieta w formalnym stroju

    Dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO Anna Błaszczak