Zawartość

Zróżnicowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Zróżnicowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości kobiet, osób z starszych, mniej zamożnych oraz należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Uzasadnienie:
Dotychczasowy stan wiedzy na ten temat jest niezadawalający, wiele wstępnych ustaleń wskazuje, że dostęp do sądu jest zróżnicowany ze względu na takie cechy jak zamożność, wiek, wykształcenie, narodowość, płeć. Równy dostęp do sądu i brak dyskryminacji w tym obszarze jest jednym z istotnych warunków realizacji zasady państwa prawa.

Pracownicy naukowi Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski