Treść strony

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 
2017-01-12
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rzecznik ponownie wskazał, że obowiązujące przepisy prawa polskiego umożliwiają sądom opiekuńczym udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, natomiast mężczyzna w analogicznym wieku takiego zezwolenia nie uzyska.

Powyższa kwestia stała się wprawdzie przedmiotem działań legislacyjnych Senatu, jednak ostatecznie projekt zmieniający Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego w ww. zakresie został odrzucony.

Data: 
2017-01-11
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przygotowany i rozesłany do uzgodnień przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji z dnia 28 listopada 2016 r. pozostał tym samym bez rozpatrzenia i nie jest procedowany.

Taką odpowiedź przysłał rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania minister Adam Lipiński.

Data: 
2017-01-10
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjął przedstawiane w mediach informacje o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 961; dalej także jako: Konwencja stambulska).

Data: 
2016-12-22
zdjęcie: pomarańczowa okładka z białym napisem: Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości

Celem raportu pt. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości jest ocena dostępności polskiego wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami pod kątem realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji oraz standardów ustanowionych w drodze Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Data: 
2016-12-22
zdjęcie: omarańczowa okładka z białym tekstem: Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego przedstawia wyniki badania społecznego, którego jednym z celów było pogłębienie wiedzy na temat wdrożenia w praktyce zasad wynikających z dokumentów międzynarodowych odnoszących się do godności i równego traktowania osób starszych potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania.

Data: 
2016-12-22
Okładka publikacji "Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy."

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź w sprawie działań rządu na rzecz równoważenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety i mężczyzn.

Data: 
2016-12-16
zdjęcie: tyłem siedzi kilkadziesiąt dzieci, przed nimi mężczyzna w garniturze
  • Jak zwalczać mowę nienawiści?
  • Czy mamy reagować, jeśli usłyszymy, że ktoś jest dyskryminowany?
  • Co robić żeby zapobiegać takim zdarzeniom?

Te i inne pytania zadawali Adamowi Bodnarowi uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Gardeckiego w Warszawie. Chcieli wiedzieć, co robić aby w Polsce i na świecie było mniej zdarzeń motywowanych nienawiścią i przejawów dyskryminacji. Przygotowali też scenkę dotyczącą mowy nienawiści.

Data: 
2016-12-15
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

5 grudnia 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku odbyła się rozprawa w sprawie o naruszenie dóbr osobistych prof. Paula Camerona przeciwko organizacji społecznej „Pracownia Różnorodności” z Torunia, w którym powód domaga się zadośćuczynienia za publiczną krytykę jego homofobicznych poglądów.

Data: 
2016-12-15
Zdjęcie: Ludzie przy stole

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpić ma zmiana granic gmin w województwie opolskim. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy obejmuje m.in. włączenie w granice Miasta Opola fragmentów gmin: Dobrzeń Wielki (sołectwo Borki, część sołectwa Brzezie, sołectwo Czarnowąsy, część sołectwa Dobrzeń Mały, sołectwo Krzanowice, sołectwo Świerkle), Komprachcice (sołectwo Chmielowice, sołectwo Żerkowice) i Prószków (sołectwo Winów).

Strony