Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Orzecznictwo ETPCz

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 • Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 • Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Powiązane sprawy
Data: 
2018-01-15
Grafika: sylwetka ludzka

9 stycznia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie López Ribalda przeciwko Hiszpanii (skarga nr 1874/13)

Stan faktyczny

Skarżące były kasjerkami w sieci supermarketów w Hiszpanii. Sprawa dotyczyła ukrytego monitoringu wideo pracowników w hiszpańskiej sieci supermarketów z uwagi na podejrzenie kradzieży.

Data: 
2017-12-22
Grafika: budynek i ludzie

19 grudnia 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Öğrü I Inni przeciwko Turcji (skarga nr 60087/10).

Europejska Konwencja Praw Człowieka w rękach obywateli

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osob siedzi na sali, jedna z kobiet stoi i mówi do mikrofonu

Europejska Konwencja Praw Człowieka  postrzegana jest często jako „Prawo ostatniej szansy". Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie z panelu

Data: 
2017-10-23

19 października 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12).

Data: 
2017-09-07
Grafika: budynek i ludzie

5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka - Wielka Izba - wydał wyrok w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii (61496/08)

Strony

Lopo: sąd, waga sprawiedliwości i ludzie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 • Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 • Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 

WAŻNE: Od lipca 2017 r. Trybunał zmieni sposób doręczania decyzji wydawanych w składzie jednego sędziego. Zamiast listu-decyzji skarżący otrzymają decyzję Trybunału zasiadającego w składzie jednego sędziego w jednym z oficjalnych języków Trybunału (angielski, francuski) podpisaną przez sędziego wraz z listem w odpowiednim języku krajowym. Decyzja będzie zawierać, w wielu wypadkach, odniesienie się do poszczególnych podstaw niedopuszczalności. Mimo to, Trybunał wciąż będzie dokonywał tzw. ogólnego odrzucenia w niektórych sprawach, tam gdzie dla przykładu, skargi będą zawierały bezpodstawne, niezrozumiałe albo obraźliwe zarzuty.

Przypomnijmy, że w wyniku wejścia w życie Protokołu 14 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej „Konwencja”) w 2010 r. wprowadzającego możliwość wydawania decyzji o niedopuszczalności skargi przez Trybunał zasiadający w składzie jednego sędziego, Trybunał wdrożył nowe metody pracy mające na celu zwalczanie masowych zaległości dotyczących skarg oczywiście niedopuszczalnych.  

W 2011 r. ponad 100 tysięcy spraw toczyło się przed Trybunałem. Aby się z nimi uporać, Trybunał nie miał innego wyboru jak przyjąć procedurę przyspieszoną ich rozpoznawania. W efekcie do tej pory, skarżący otrzymywali list-decyzję odrzucającą ich skargi zawierający jedynie ogólne uzasadnienie bez odnoszenia się do indywidualnej sprawy skarżącego. Uporawszy się z zaległościami, na podstawie Deklaracji z Brukseli z marca 2015 r., Trybunał przyjął nową procedurę pozwalającą na doręczanie decyzji z bardziej szczegółowym uzasadnieniem. Trybunał musiał jednak wyważyć z jednej strony uzasadnione wątpliwości co do braku zindywidualizowanego uzasadnienia oraz utrzymanie skutecznej procedury rozpoznawania spraw niedopuszczalnych.

Nowa procedura zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

 
 
Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Karnego

Trybunał w Strasburgu podnosi standardy warunków bytowych więźniówETPC ws. niejawnego nadzorowania obywateli w związku ze zwalczaniem terroryzmuKolejne sprawy dotyczące więźniów niebezpiecznych przegrane przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaW Ministerstwie Spraw Zagranicznych o realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaWażny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący ENA w kontekście warunków bytowych w jednostkach penitencjarnychKolejna sprawa dotycząca reżimu dla niebezpiecznych więźniów przegrana przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaZakaz zapuszczenia brody przez więźnia narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie z 14 czerwca 2016 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie polskiego więźniaETPC wydał wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce (skarga nr 60975/08 i 35410/09)O wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielem Rady EuropyPrzedstawiciele Rzecznika o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na spotkaniu w MSZPełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z wizytą w Biurze RPOKolejny wyrok Trybunału w sprawie przemocy domowej i dyskryminacji kobietETPCz: Osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnegoBrak dostępu do adwokata w policyjnej izbie zatrzymań nie naruszył nieodwracalnie rzetelności postępowania karnegoTortury na komisariatach w Rosji stanowią problem strukturalnyETPCz: Brak zaangażowania Rumunii w walkę z przemocą domowąEuropejski Trybunał Praw Człowieka powołuje się na stanowisko RPO: Polska ma problem strukturalny – nie ma u nas środka odwoławczego do sądu na kontrolę osobistą osadzonychEuropejski Trybunał Praw Człowieka: Naruszenie wolności politycznej debaty w Polsce w sprawie z listopada 2010 r.Bardziej szczegółowe uzasadnienia decyzji o niedopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaUstawodawstwo rosyjskie zakazujące promowania homoseksualizmu narusza wolność wyrażania opinii i jest dyskryminująceWyrok ETPCz przeciwko Polsce: warunkowe umorzenie postępowania karnego o zniesławienie naruszyło prawo dziennikarza do wolności wyrażania opiniiMonitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencjiKolejny wyrok ETPC przeciwko Polsce: Zaburzenie psychiczne skarżącego nie uzasadniało przedłużania jego pobytu w szpitalu psychiatrycznymEuropejska Konwencja Praw Człowieka w rękach obywateliETPCz o kluczowej roli prawa do pokojowego demonstrowaniaETPC: Ukryty monitoring kasjerek w supermarkecie skutkował naruszeniem ich prywatności