Zawartość

Do MNiSW ws. wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia

Data: 
2015-09-01

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg, których przedmiotem jest kwestia wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia. W ocenie skarżących kwoty pobierane przez uczelnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego są za wysokie, biorąc pod uwagę sytuację materialną niektórych aplikujących, w szczególności w sytuacji złożenia aplikacji na kilka uczelni lub na kilka kierunków studiów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni wyższej na rok akademicki 2015/2016 reguluje wyłącznie maksymalne stawki, jakie mogą pobrać uczelnie oraz różnicuje te kwoty w zależności od tego, czy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowe sprawdziany. Uczelnie przeważnie decydują się na pobieranie najwyższych możliwych kwot, a władze uczelni często nie uzasadniają tych decyzji. Istnieją wątpliwości, czy opłaty odpowiadają rzeczywistym kosztom rekrutacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Galeria

  • Aula uczelniana z rokokowym wystrojem
    Polski uniwersytet (Aula Leopoldina UWr)