Zawartość

Do MRPiPS ws. przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez miasto Zakopane

Data: 
2015-12-04
słowa kluczowe: 

Ze „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.” wynika, że jedyną gminą w Polsce, w której nie przyjęto programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nie powołano zespołu interdyscyplinarnego, było miasto Zakopane. Rzecznik podkreśla w wystąpieniu, że realizacja tych zadań, określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest obowiązkiem gminy. Zaniechanie ich realizacji narusza nie tylko ustawę, ale również przepisy Konstytucji i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Do władz miasta występował w tej sprawie Minister Pracy i Polityki Społecznej, a także Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Niepowołanie zespołu interdyscyplinarnego i nieuchwalenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest niezrozumiałe tym bardziej, że Rada Miasta Zakopane w pewnym zakresie realizuje dwa pozostałe zadania określone w ustawie. Zadania te, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adresowane są jednak wyłącznie do rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Pozostałe rodziny zostały pozostawione poza zakresem pomocy i ochrony. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie dalszych działań przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym rozważenie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów o skorzystanie z przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym środków wobec Rady Miasta Zakopane w związku z uchylaniem się od wykonania ustawowych obowiązków.

Galeria

  • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
    Przemoc