Zawartość

I Forum Antydyskryminacyjne w Gdańsku z udziałem RPO

Data: 
2018-06-07
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska
słowa kluczowe: 

Wymianie doświadczeń i wiedzy, a także omówieniu wyzwań i barier, jakie przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych napotykają w swojej pracy, poświęcone było I Forum Antydyskryminacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych udzielające wsparcia osobom doświadczającym nierównego traktowania.

Odbyło się 7 czerwca 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wzięli w nim udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczyni Rzecznika Sylwia Spurek, oraz pracownicy Zespołu ds. Równego Traktowania i Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku. Stronę pozarządową reprezentowali przedstawiciele i przedstawicielki: Fundacji JiM, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Fundacji Pokolenie, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenia FeBRa, Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado, Stowarzyszenia Ovum, Fundacji Instytut Równowagi Społecznej i Ekonomicznej, Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem, Klubu Olimpijczyka Senior, Fundacja EMIC, Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddziału w Gdańsku, Krytyki Politycznej – Świetlicy w Trójmieście (Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego), Stowarzyszenia Wolny Elbląg.

Uczestnicy Forum mówili o:

  • sytuacji pracowników migrujących z Ukrainy, nieuczciwych praktykach niektórych pracodawców i dyskryminacji, jakiej cudzoziemcy doświadczają na rynku pracy, o przypadku dyskryminacji ucznia narodowości romskiej w szkole, a także o systemowym, w ocenie uczestników, wykluczeniu osób bezdomnych w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń pomocy społecznej,
  • dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w obszarze edukacji – problemach związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, nieprawidłowym stosowaniu przepisów o nauczaniu indywidualnym, stereotypach i wykluczeniu uczniów z autyzmem; odmowie zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotności osób starszych i ich wykluczaniu z rynku pracy;
  • przejawach dyskryminacji w dostępie do usług ze względu na orientację seksualną, trudnościach pacjentek związanych z uzyskaniem środków antykoncepcji awaryjnej, braku stanowczej i niezwłocznej reakcji organów ścigania na niektóre przypadki stosowania przemocy wobec kobiet i osób nieheteroseksualnych. 

Galeria

  • Grupa ludzi na sali, na ścianie namalowane symboliczne sylwetki dźwigów portowych
    I Forum Antydyskryminacyjne w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, 7.06.2018