Zawartość

Konferencja "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój" w ramach XI-tych Krakowskich Dni Integracji na UJ z udziałem zastępcy RPO Stanisława Trociuka. Nagrody dla ekspertów Biura RPO

Data: 
2018-04-16
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Organizatorzy - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wskazują, że  celem konferencji jest wspólne nakreślenie strategicznych priorytetów zmniejszenia w Polsce wykluczenia społecznego w oparciu o najwyższe standardy wsparcia edukacyjnego oraz współpracę nauki z biznesem w obszarze włączenia grup słabszych i wykluczanych do rozwoju poprzez zatrudnienie w dużych firmach, przedsiębiorczość własną i tworzenie nowych, w pełni dostępnych usług i produktów.

Niepełnosprawność to nie problem – to nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Nie istnieje zrównoważony rozwój bez zagospodarowania tego kapitału.

Czas zmienić rzeczywistość obejmującą miliony ludzi w naszym kraju. Weźmy swoje sprawy w swoje ręce. Dlatego naszej konferencji przyświecać będzie ta ważna dla ruchów walczących o równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami zasada, obecna również w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – Nic o nas bez nas – piszą.

Podczas konferencji, przyznane zostały nagrody „Integralia 2018”, co jest doroczną tradycją Krakowskich Dni Integracji. Kapituła nagrody, złożona z przedstawicieli ośmiu uczelni skupionych w Porozumieniu krakowskim na rzecz edukacji włączającej, jednogłośnie przyznało nagrody główne „Integralia 2018” Barbarze Imiołczyk i Annie Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagrody wręczone były w obecności JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i przedstawicieli władz ośmiu krakowskich uczelni wyższych, a także środowisk skupiających społeczności akademickie wokół idei kształcenia inkluzywnego z całej Polski.

Barbara Imiołczyk jest dyrektorką Centrum Projektów Społecznych BRPO i współprzewodnicząca komisji ekspertów ds. osób głuchych.

Barbara Imiołczyk zarządza pracami komisji i rad społecznych działających przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w tym Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zadania te realizowała za kadencji rzecznik Ireny Lipowicz i kontynuuje w kadencji doktora Adama Bodnara.

Aktywnie popularyzuje tematykę włączenia społecznego i ograniczania wykluczenia grup o mniejszych szansach na licznych spotkaniach rzecznika z lokalnymi społecznościami. Także i dziśprzebywa na takim spotkaniu i dlatego nie ma jej tu z nami. Jest niestrudzonąadwokatką tych społeczności i osób indywidualnych, których trudności w życiu, w edukacji, na rynku pracy, są o wiele większe niż przeciętnie.

Wyzwania, przed jakimi te osoby stają, stanowią dla niej inspirację do działań o charakterze systemowym, co powoduje zainteresowanie tymi problemami rozmaitych instytucji państwowych, organizacji i osób indywidualnych. Być może Pani Dyrektor nie jest bardzo widoczna publicznie, ale jej solidna działalność w biurze rzecznika znana jest doskonale wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach komisji. Na wskroś demokratyczna, zawsze myśli w kategoriach dobra wspólnego.

Anna Błaszczak-Banasiak jest dyrektorką Zespołu ds. Równego Traktowania przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w którego działaniach istotne miejsce zajmuje także zagadnienie niepełnosprawności.

Od kadencji doktora Janusza Kochanowskiego, przez kadencję rzecznik Ireny Lipowicz, po kadencję doktora Adama Bodnara, zajmuje się tą problematyką od strony prawnej. Do jej szczególnych zasług należy promocja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zwracanie się do władz państwowych w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w oparciu o zapisy tego dokumentu i z prośbą o wyjaśnienia i stanowisko w konkretnych sprawach indywidualnych oraz całych społeczności osób z niepełnosprawnościami. Za tę działalność została już doceniona tytułem ambasadorki Konwencji.

Zaangażowana w prace Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i wiele konkretnych działań oraz projektów, jakie komisja podejmowała w czasie wielu lat swojej działalności.

Zabiera głos w mediach w obronie praw osób z niepełnosprawnościami, przeciwko aktom ich dyskryminacji i wykluczaniu z różnych dziedzin życia. Wypowiada się z pozycji prawnych, nie emocjonalnych. Dobrze jednak wyczuwa ducha prawa w tym wyjątkowo wrażliwym obszarze życia społecznego. Być może właśnie to, w połączeniu z gruntownąwiedząprawniczą, jest jej największą siłą.

 

Galeria

  • Wręczenie nagrody Annie Błaszczak-Banasiak. Foto: Orest Tabaka

    Wręczenie nagrody Annie Błaszczak-Banasiak. Foto: Orest Tabaka
  • Panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski”. Foto: Orest Tabaka

    Panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski”. Foto: Orest Tabaka