Zawartość

Podejmowanie legalnej pracy przez migrantów w Polsce było tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Migrantów, które odbyło się w Biurze RPO

Data: 
2016-09-21

W trakcie spotkania Prezeska Fundacji Nasz Wybór, Miroslava Keryk opowiedziała o bieżącej sytuacji obywateli Ukrainy w Polsce wskazując m.in. na to, że coraz więcej migrantów ukraińskich pada ofiarą wykorzystania przez pracodawców. Witold Klaus, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przedstawił główne problemy związane z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i uzyskiwaniem zezwoleń na pracę w Polsce.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyły również przedstawicielki  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zastępczyni Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w tym resorcie, Magdalena Sweklej, omówiła przewidywane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustawach związane z implementacją dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Dariusz Górski, zaprezentował członkom Komisji raport z monitoringu PIP dotyczący legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym, w szczególności, obywateli Ukrainy.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy, zabierając głos w dyskusji podsumowującej spotkanie.