Zawartość

Przedstawiciele Rzecznika o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na spotkaniu w MSZ

Data: 
2017-03-30
słowa kluczowe: 

30 marca 2017 przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich  uczestniczyli w kwartalnym posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W posiedzeniu oprócz strony rządowej i innych organów centralnych, uczestniczył również pełnomocnik rządu Ukrainy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wraz z pracownikami swojego biura.

Podczas spotkania omówiono wykonanie po stronie polskiej kilku wyroków ETPC zapadłych przeciwko państwu polskiemu. Były to wyroki:

- Rutkowski i inni p. Polsce, wyrok z dnia 7 lipca 2015 r. (skarga nr 72287/10), w zakresie zmiany Ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

- z grupy Kędzior p. Polsce, wyrok z dnia 16 października 2012 r. (skarga nr 45026/07), w zakresie przeprowadzenia nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- Grabowski p. Polsce, wyrok z dnia 30 czerwca 2015 r. (skarga nr 57722/12), w kontekście wyeliminowania błędnej praktyki stosowania art. 27 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- Potomska i Potomski p. Polsce, wyrok z dnia 29 marca 2011 r. (skarga nr 33949/05), w zakresie przeprowadzenia nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- Frasik p. Polsce, wyrok z dnia 5 stycznia 2010 r. (skarga nr 22933/02), w kontekście prawa osób osadzonych do zawarcia związku małżeńskiego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów przestawili informację na temat działań podejmowanych przez resorty w celu upowszechniania standardów Trybunału. Następnie przedstawiono informacje o najnowszych rozstrzygnięciach ETPC przeciwko Polsce.

Z ramienia RPO w spotkaniu wzięli dział Krzysztof Olkowicz - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Justyna Lewandowska – Dyrektor Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji, Małgorzata Świętczak – Zastępca Dyrektora Zespołu Cywilnego, Marcin Mazur – Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Wykonywania Kar, Marcin Malecko – referent prawny w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wyrazili stanowisko w omawianych sprawach ETPC przeciwko państwu polskiemu.

Galeria

  • Owalny budynek nad wodą
    Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu