Zawartość

Skład Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2013-03-13

Dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska – współprzewodnicząca Komisji

– jest politykiem społecznym i gerontologiem społecznym. Zatrudniona w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, teoria i metodologia polityki społecznej, służby społeczne, kwestie społeczne.

Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji

– jest dyrektorem Centrum Projektów Społecznych. Były samorządowiec, posłanka na Sejm w latach 1993-2001, przewodnicząca Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej w latach 1999-2001. Współtwórczyni i  realizatorka wielu programów i projektów na rzecz administracji publicznej i  organizacji społecznych. Ekspertka samorządowa, doradczyni i trenerka z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Anna Chabiera – sekretarz Komisji

– ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Zespole do spraw Równego Traktowania, gdzie koordynuje badania społeczne w zakresie równego traktowania. Specjalizuje się w tematyce dyskryminacji ze względu na wiek. Od początku 2012 r. pełni również obowiązki Sekretarza Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO.

Dorota Bieniasz

- jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego Studium Integracji Europejskiej prowadzonego przez Ecole National d´Administration i  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Przez cały okres kariery zawodowej (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Prawa Pracy i  Zabezpieczenia Społecznego) zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Prof. dr hab. Barbara Bień

– kieruje Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Pełni funkcje Vice Prezesa ds. Medycznych Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; Przewodniczącej Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia; Konsultanta Wojewódzkiego w  dziedzinie geriatrii w woj. Podlaskim. Jest również członkiem International Association for Gerontology and Geriatrics, European Academy for Medicine of Ageing. Autorka 180 publikacji naukowych z dziedziny gerontologii i geriatrii.

Dr hab. Piotr Błędowski

– pełni funkcje dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej oraz kierownika Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog, autor około 200 publikacji i uczestnik wielu badań empirycznych. W latach 2007-2012 kierował interdyscyplinarnym badaniem pt. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i  ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior). Jest współautorem (razem z  B.  Szatur-Jaworską i M. Dzięgielewską) pierwszego w Polsce podręcznika z  gerontologii społecznej ("Podstawy gerontologii społecznej").

Wiesława Borczyk

– jest radcą prawnym, inicjatorka utworzenia i organizatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz jej prezes (od 2007 r.). Organizatorka Stowarzyszenia Sądecki UTW w Nowym Sączu i jej prezes (od 2004 r.). Inicjatorka Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawno-organizacyjnych aspektów zakładania oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także  jednostek sektora publicznego i prywatnego. Ekspert w Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (w 2011 r.).

Dr med. Jarosław Derejczyk

– jest geriatrą, gerontologiem, dyrektorem Szpitala Geriatrycznego im Jana Pawła II w  Katowicach. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z geriatrii, wiceprezesa Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Jest również członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; członkiem Zespołu ds. Gerontologii przy Ministerstwie Zdrowia. Opublikował kilkadziesiąt prac i kilka rozdziałów książkowych z dziedziny gerontologii społecznej i klinicznej.

Dr hab. Waldemar Hoff

– jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. W toku swojej kariery zawodowej był zatrudniony m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Państwowej Agencji Atomistyki, Instytucie Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr oraz w StatsPlus. Wykładał prawo europejskie, prawo administracyjne, prawo publiczne gospodarcze, prawoznawstwo, prawo publiczne oraz prawo międzynarodowe. Obecne zainteresowania obejmują ochronę osób starszych, kosmopolityzm prawniczy oraz wojny prawne (lawfare).

Ewa Kamińska

- w latach 2007 – 2014  roku  Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej. Zajmowała się zarządzaniem usługami publicznymi oraz nadzorowaniem spraw z zakresu edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Prowadzi specjalistyczne seminaria dla studentów psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Działała między innymi w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Gdańsku, Zrzeszeniu Organizacji Samopomocowych SUKURS, uczestniczyła w procesie założycielskim Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, była współzałożycielką Forum Pomorskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych, członkiem Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu Monitorująco- Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pełniła również funkcję Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. Kobiet i Rodziny.

Prof. Ewa Kozdroń

- Prof. nadzw. dr hab. Ewa Kozdroń jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i Kierownikiem Katedry Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jako specjalista z zakresu kinezygerontoprofilaktyki podejmuje działania na rzecz aktywności prozdrowotnej osób starszych. Jest Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ oraz UTW AWF i Członkiem Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Ewa Kulisz

- pracownik Parkowej Akademii Wolontariatu, projektu organizowanego przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i wykorzystanie potencjału osób powyżej 50. roku życia, podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych, społeczna integracja międzypokoleniowa zapobiegająca wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, dbałość o dorobek kulturowy oraz intelektualny regionu i kraju.

Dagmara Krzesińska

- Koordynator Programu Akademia e-seniora. Ekspert w zakresie kampanii medialnych i projektów edukacyjnych odnoszących się do współpracy międzypokoleniowej. aktywnie uczestniczyła w pracach Grupy roboczej Komisji Ekspertów ds. Kampanii Społecznej. 

Magdalena Kuruś

– jest prawniczką, ukończyła UMCS w Lublinie (specjalizacja w zakresie prawa unijnego). Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania Biura RPO. Koordynowała prace zespołów eksperckich przy RPO V kadencji, m. in. ds. opracowania przepisów ogólnych prawa administracyjnego, reformy systemu ochrony zdrowia, reformy procesu legislacyjnego.

Joanna Mielczarek

– jest dyrektorem ds. Projektów i Promocji Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Liderka m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!”. Od 2005 roku zainicjowała oraz koordynowała ponad 30 projektów z obszaru seniorskiego: wolontariatu seniorskiego, profesjonalizacji warsztatu pracy wolontariuszy, wsparcia dla samotnych osób starszych, aktywizowania seniorów, kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych oraz dialogu międzypokoleniowego.

Dr hab. Barbara Mikołajczyk

– jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje na Wydziale Prawa i  Administracji w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego. Jest członkiem sieci naukowej Odysseus Academic Network, a także Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2012 r. została desygnowana jako sędzia ad hoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W  latach 1999-2004 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców I kadencji. Jest autorką prac z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego oraz humanitarnego.

Jarosław Mojsiejuk

– jest  prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor w „Cyfrowym Polsacie S.A”.  Były pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w  Białymstoku. W latach 1992-2001 pełnił funkcję dyrektora departamentów i biur w  MSW i  MSWiA m.in. Departamentu Spraw Obywatelskich i Departamentu Migracji i  Uchodźstwa, autor i współautor projektów ustaw związanych m.in. z ochroną informacji oraz ochroną danych; ekspert i uczestnik prac parlamentarnych m.in. w  sprawie projektu ustawy o podpisie elektronicznym.. Obecnie jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „Sygnał”.

Danuta Parlak

Dr  Jolanta Perek-Białas

- absolwentka (magister - 1996 oraz doktorat - 2001) Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii oraz od 2001 pracuje także w Instytucie Socjologii UJ prowadząc zajęcia z metodologii badań społecznych, statystycznej analizy danych zastanych oraz doboru próby. Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE oraz fundacji Volkswagena). Wspiera też działania Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych.

ks. dr hab. prof UP Norbert G Pikuła

- dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z holistycznym modelem opieki nad seniorem oraz jakością życia osób starszych, objętych opieką długoterminową. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, rynku pracy, pedagogiki pracy, edukacji, pracy socjalnej i gerontologii, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki osamotnienia seniorów. 

Jolanta Piotrowska

-  była burmistrz Giżycka (w latach 2002 -2014). Dziennikarka, założycielka i redaktor naczelny jednej z pierwszych gazet lokalnych – „Gazeta Giżycka”.  Członkini Kobiecego Forum Samorządowego. Do obszarów zainteresowania zalicza sprawy społeczne w tym problemy osób starszych, niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W trakcie sprawowania funkcji burmistrza była inicjatorką wielu projektów na rzecz poprawy sytuacji osób starszych.

Krystyna Rawska

– jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: prawa i administracji; działania banków uniwersalnych; zarządzania opieka zdrowotną. Pełniła funkcję radnej w Świętochłowicach, była Prezydentem miasta Świętochłowice, członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Pracuje jako radca prawny w PUP w Opolu. Jest Prezesem UTW w Świętochłowicach.

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

- socjolożka, kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Główne działania naukowe, w tym dydaktyczne, obejmują dyscypliny socjologii starości i starzenia się – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Ekspercko związana z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (m.in. projekt „Aktywny senior- najlepszy rzecznik swoich społeczności”), ISP (m.in. projekt „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji ludzi starszych i ich rodzin”). Z BRPO współpracowała przy redakcji raportu RPO „Dialog międzypokoleniowy - Między ideą a praktyką”.

Prof. Barbara Rysz-Kowalczyk

- Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym w Instytucie Polityki Społecznej UW. Rekomendowana do współpracy z Komisją przez Panią Profesor Barbarę Szatur – Jaworską, Wpółprzewodniczącą Komisji Ekspertów. W 2014 r. aktywnie prowadziła grupę roboczą Komisji ds. Złotej Księgi Dobrych Praktyk. Projekt będzie finalizowany w roku 2015.

Tomasz Schimanek

- polityk społeczny, ekspert, trener, doradca organizacji pozarządowych, samorządów i administracji rządowej w zakresie współpracy w realizacji programów społecznych, także w obszarze rynku pracy. Od 6 lat zajmuje się programami aktywizacji zawodowej osób 50+. Autor i współautor wielu artykułów i publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. „Unia Europejska dla seniorów”, „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse” „Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem”.

Grażyna Staniszewska

– posłanką na Sejm RP X, I, II i III kadencji, senatorka V kadencji, w latach 2004–2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego. Obecnie zasiada w radzie miasta Bielsko-Biała. Pełni funkcję prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Zainicjowała ogólnopolski programu informatyzacji szkół w 1997 r., przewodniczy Radzie Fundacji Polski Portal Edukacyjny „Interklasa”. Jest założycielką Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, orędowniczką budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz inicjatorką cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych.

W roku 2011 odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniona także Odznaką Zasłużonej dla Województwa Bielskiego oraz medalem „Za wytrwałość” podziemnej Solidarności Małopolski (w 1988 r.).

Małgorzata Stanowska

- jest członkiem TWWP Oddz. w Lublinie. Pełni funkcję Kierownika Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wykształcenia historyk (UMCS). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Samorządu Terytorialnego i Administracji Rządowej na Wydziale Prawa UMCS Zarządzania Oświatą na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UW). W latach osiemdziesiątych członek Niezależnego Ruchu Harcerskiego, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przez lata związana z oświatą społeczną i oświata polonijną. Koordynator międzynarodowych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji seniorów. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin.

Hanna Szczeblewska

– ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych, trenerka, koordynator projektów, doradca organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych w obszarze rozwoju lokalnego oraz zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność w  organizacjach pozarządowych. Obecnie pracuje w Centrum Projektów Społecznych.

Dr  Katarzyna Szczerbińska

- Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na UJ. We współpracy z dr Jarosławem Derejczykiem przygotowała ankietę dotyczącą jakości usług medycznych w Domach Pomocy Społecznej, stanowiącej jeden z elementów wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji zrealizowanych w 2014 r. Opracowanie wyników ankiety a także kontynuacja badania jakości opieki medycznej w DPSach, będzie stanowić część szerszego projektu Komisji Ekspertów dotyczącego jakości opieki długoterminowej, zaplanowanego na 2015 r.

Beata Tokarz- Kamińska

– jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską na UW. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. W latach 2002-2008 prowadziła programy w  Akademii Rozwoju Filantropii (m.in. „Atlas Złotego Wieku”, „Łączymy pokolenia”, „STOP dyskryminacji ze względu na wiek”, „Same Plusy. Wolontariat 50+”).  Od 2008 r. koordynuje w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” ogólnopolski program dotacyjny „Seniorzy w akcji”, nastawiony na wsparcie liderów 55+ i rozwijanie lokalnych projektów międzypokoleniowych.

Ewa Tułodziecka-Czapska

– jest pracownikiem Centrum Projektów Społecznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr hab. Gertruda Uścińska

– jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego, prawa UE. Ekspert i kierownik w projektach europejskich dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Autor licznych publikacji w tym zakresie oraz analiz wyroków sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE. Arbiter w Sądzie Polubownym przy KNF, I kadencja. Prowadzi seminaria i  konferencje dla sędziów sądów w zakresie prawa zabezpieczenia społecznego.

Prof. Maria Zrałek

- dr nauk humanistycznych, prof. WSH. Obszar badawczy dotyczy polityki społecznej. Dorobek naukowy to 8 pozycji zwartych (4 współredakcje), ponad 90 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą. Autorka wielu ekspertyz m.in. dla RPO, RRL i ROPS w Katowicach, konsultant Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. Członek Zespołu Redakcyjnego „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje.” Przewodniczącą O/Katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Zespoły problemowe:

W ramach Komisji działają zespoły robocze:

  • zespół ds. ochrony zdrowia i opieki długoterminowej,
  • zespół ds. aktywności społecznej osób starszych,
  • zespół ds. osób starszych na rynku dóbr i usług konsumenckich,
  • zespół ds. pracy i zabezpieczenia społecznego.

 

 

 

Galeria

  • Senior w parku, słońce i mgła
    Seniorzy