Zawartość

Wyrok WSA w Łodzi

Data: 
2015-09-02
słowa kluczowe: 
2 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 651/15 wydał wyrok, którym uchylił zaskarżoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 6 lutego 2013 r. (Nr 494/12/13) oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARIMR z dnia 3 sierpnia 2012 r. i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie.

WSA w Łodzi podzielił stanowisko Rzecznika, że w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności poprzez żądanie przez organy ARIMR pisemnej zgody męża strony na nadanie jej numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze ewidencji producentów rolnych. Błędna wykładnia tej normy przez organy ARIMR miała wpływ na wynik sprawy polegający na wszczęciu wobec strony z urzędu postępowania o wykreślenie z rejestru producentów oraz uchylenie nadanego jej numeru identyfikacyjnego.