Treść strony

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2016-08-18
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Pracownicy Biura RPO przeprowadzili kontrolę w Aresztach Śledczych w Bydgoszczy i Łodzi oraz w Zakładzie Karnym w Płocku. Przedmiotem zainteresowania były zalecenia penitencjarno-ochronne wydawane w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Cześć z zapisów umożliwiała prawidłowy przebieg wykonywania kary i tymczasowego aresztowania oraz zapewniała utrzymanie porządku w jednostce penitencjarnej, ale niektóre wiązały się z ograniczeniem praw osób pozbawionych wolności.

Data: 
2016-08-25
zdjęcie: trzy osoby siedzą przy stole, za nimi w tle widać ekran na ktowtym wyświetlane są zdjęcia z więzień

- Każdy z nas w pewnym momencie życia może napotkać trudności i w ich wyniku trafić do Domu Pomocy Społecznej. Podczas przeprowadzanych przez nas wizytacji często rozmawiam z mieszkańcami DPS, którzy mówią: Kiedyś byłam dyrektorką szkoły, policjantem, marynarzem, a teraz muszę mieszkać tutaj. To ważne, by pensjonariusze domów pomocy społecznej mieli godne warunki życia, by ich prawa były przestrzegane – mówiła Justyna Jóźwiak z Biura RPO podczas konferencji prasowej dotyczącej raportu z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2015 r.

Data: 
2016-08-18
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Wizytacje zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeprowadzane w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji ujawniły niejednolitą praktykę w zakresie postępowania z korespondencją przebywających w nich wychowanków. Dotyczy ona kwestii sprawowania nadzoru nad korespondencją wysyłaną i otrzymywaną przez nieletnich.

Data: 
2016-08-18
grafika: na pomarańczowym tle karetka pogotowia

Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mimo iż dotyczą zawodów polegających na udzielaniu świadczeń medycznych, w tym na podejmowaniu czynności ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także wymagają od osób je wykonujących odpowiednich kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego, nie dają ratownikowi medycznemu szeregu uprawnień zastrzeżonych dla lekarza i felczera.

Data: 
2016-08-19
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

18-19.08.2016 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację w Domu Pomocy Społecznej Gniazdo Rodzinne w Warszawie- Wesołej. Dom ten prowadzony jest przez Fundację, której założycielem i prezesem jest ks. Stefan Wysocki – proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej oraz kapelana Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

W czasie wizytacji pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji zwrócili uwagę na dobrą atmosferę panującą w placówce oraz zaangażowanie pracowników w opiekę nad mieszkańcami.

Data: 
2016-08-17
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

16-17 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji przeprowadzili wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossie.

W placówce były pomieszczenia, w których panowały dobre warunki bytowe, ale także takie, które wymagały pilnego remontu. W niektórych sypialniach były zniszczone drzwi wejściowe, ściany oraz szafki. W zakresie warunków bytowych należy zaznaczyć, że Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Data: 
2016-08-10
Grafika: sylwetki wielu dorosłych, a na pierwszym planie - dzieci

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia wszystkim skazanym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji, wykonywania pracy zarobkowej w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Zdaniem Rzeczników, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Ministra zgodnie z którym, wprowadzenie postulowanych zmian nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Data: 
2016-08-11
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r.  zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Gościnie.
DPS zapewnia mieszkańcom przeciętne warunki bytowe. Wizytujący zwrócili uwagę na konieczność prac remontowych lub odświeżenia niektórych pomieszczeń (dostrzeżono m.in. zabrudzone ściany w pokojach, wyeksploatowane meble, popękane płytki).

Data: 
2016-08-09
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

9 sierpnia 2016 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację oddziału psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Nie stwierdzono niewłaściwego traktowania pacjentów. Są tylko pewne uchybienia: np. w oddziale psychiatrycznym szpitala praktycznie nie ma terapeutów zajęciowych, co wpływa na jakość udzielanych świadczeń.

Data: 
2016-07-29
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje kwestia zapewnienia osobom, przebywającym w jednostkach penitencjarnych, minimum 4 m2 powierzchni mieszkalnej na więźnia w celi mieszkalnej. W ocenie Rzecznika proponowane przez Ministra rozwiązania, polegające wyłącznie na próbach zmniejszenia zaludnienia jednostek penitencjarnych, bez koniecznej zmiany legislacyjnej, są rozwiązaniami niewystarczającymi i nie mieszczącymi się w standardach funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Strony