Treść strony

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2016-10-18
Grafika: sylwetka ludzka

Po lekturze artykułu pt. „Prokurator: podejrzewamy, że u sióstr maltretowano dzieci”, zamieszczonej na portalu informacyjnym gazetagrakowska.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę (BPK.518.3.2016.MKl) dotyczącą aktów przemocy, do jakich w ostatnim czasie miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez siostry zakonne w B. T.

Data: 
2016-10-17
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Osadzony 75+ wymagał pomocy podstawowych sprawach. Przede wszystkim chciał uzyskać aparat słuchowy.

Dyrektor ZK, w którym przebywają mężczyzna wraz z synem, poinformował Rzecznika (BPK.517.54.2016), że skazany przebywa obecnie w oddziale III w celi mieszkalnej (izbie chorych) położonej w bezpośrednim sąsiedztwie ambulatorium. Syn skazanego również odbywa karę w tym samym oddziale mieszkalnym dzięki czemu może pomagać w opiece nad schorowanym ojcem.

Data: 
2016-10-06
grafika: na pomarańczowym tle karetka pogotowia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osadzonych, którym nie wydano zgody na przeprowadzenie badań na obecność wirusa HIV i HCV. Okazuje się, że w niektórych jednostkach penitencjarnych o tym, czy skazany zostanie poddany testom diagnostycznym, decyduje dyrektor zakładu karnego po uprzednim zasięgnięciu opinii specjalisty. W ocenie Rzecznika wymóg składania prośby o wykonanie badań medycznych do kierownika więzienia narusza prawo pacjenta do zachowania tajemnicy o swoim stanie zdrowia, które określa ustawa z 6 listopada 2008 r.

Data: 
2016-10-14
Grafika: bezradny człowiek za kratami na szarym tle

"Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego" pod tym hasłem odbyło się X Seminarium Warszawskie zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Służbę Więzienną. W wydarzeniu wziął udział zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze RPO.

Strony