Treść strony

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2009-09-29

Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT).

18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Data: 
2016-09-23
zdjęcie: dwóch mężczyzn w garniturach stoi na tle wiszących na wysokości ich głów portretów

- Trzeba cały czas przypominać wszystkim państwom i każdemu z osobna, że zwalczanie i przeciwdziałanie torturom wynika bezpośrednio z podjętych przez nich zobowiązań międzynarodowych i nie mogą ich lekceważyć – powiedział prof. Malcolm Evans podczas spotkania z rzecznikiem praw obywatelskich dr. Adamem Bodnarem.

Data: 
2016-09-12
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

Czy osadzony Zakładzie Karnym w Herbach został pobity i czy po zajściu odmówiono mu konsultacji lekarskiej? – Rzecznik bada sprawę. BPK.571.2.2016

Do Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach wpłynął wniosek matki osadzonego w Zakładzie Karnym w Herbach, który w rozmowie telefonicznej miał się jej skarżyć, iż został pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej a po tym zajściu odmówiono mu konsultacji lekarskiej.

Data: 
2016-09-22
Grafika: bezradny człowiek za kratami na szarym tle

W Policji zostały podjęte działania mające na celu usprawnienie podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – pisze wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński w odpowiedzi na wystąpienie RPO z 22 lipca 2016 roku (IX.517.2.2015) w sprawie przepisów regulujących postępowanie funkcjonariuszy Policji wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną,

Data: 
2016-09-23
zdjęcie: na pierwszy planie kilka osob siedzi na krzesłach, w tle widać siedzących panelistów, obok nich stoi mężczyzna w garniturze

- Kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja osoby wymagającej szczególnego traktowania z uwagi na przejawiane dysfunkcje psychiczne. Stosowna wiedza, jaką dysponują funkcjonariusze Policji, już na wstępnym etapie sprawy może pozwolić na ocenę co do poczytalności i możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zatrzymanego – mówił dr Adam Bodnar podczas seminarium  dotyczącego sytuacji osób zatrzymanych przez Policję a przejawiających dysfunkcje psychiczne, które odbyło się w Biurze RPO.

Główne wątki dyskusji dotyczyły:

Data: 
2016-09-21
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Z pomocy finansowej wyłączona jest część osób opuszczających zakłady karne, tymczasem taka pomoc znacząco ułatwia readaptację po odbyciu kary. Np. ludzie, którzy nie zdążyli jeszcze znaleźć pracy po wyjściu z więzienia, nie mają za co płacić za mieszkanie, a to rodzi stres i kłopoty.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie u Ministra Sprawiedliwości. Otrzymał właśnie odpowiedź od wiceministra Patryka Jakiego, że nie ma powodu, by zmieniać przepisy.

Data: 
Od 2016-09-20 do 2016-09-22

20 września zastępca RPO Krzysztof Olkowicz omówił zagadnienia związane z funkcjonowaniem i organizacją młodzieżowych ośrodków wychowawczych podczas 7. Kongresu Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Poniżej załączamy tekst wystąpienia. 

W kongresie wzięli udział dyrektorzy ośrodków, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych i terapeuci zajmujący się resocjalizacją młodzieży.

 

Strony