Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-03-01
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 28 lutego-1 marca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile. Placówka przeznaczona jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Wizytujący bardzo dobrze ocenili warunki bytowe zapewnione mieszkańcom Domu oraz oferowaną im ofertę terapeutyczną.

Data: 
2018-02-27
grafika: postacie symbolizujące rodziców i dziecko

Dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługują na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialną – podkreśla RPO w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data: 
2018-02-27
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 26-27.02.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi wchodzącego w skład Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Placówka pełni funkcje izby wytrzeźwień. Placówka pełni funkcję izby wytrzeźwień, finansowanej z budżetu Miasta Piły. Opłata za pobyt w Izbie wynosi 298,18 zł.

Data: 
2018-02-26
  • Mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną przebywa w domu pomocy społecznej bez sprawdzenia przez sąd, czy przy odpowiednim wsparciu może on funkcjonować w lokalnym środowisku
  • Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by sąd ponownie zajął się sprawą - tym razem starannie ją badając i zapewniając zainteresowanemu wszelką możliwą pomoc 
  • RPO podkreśla, że mężczyzna nie był zdolny do skutecznej obrony przed sądem, który nie przyznał mu adwokata
Data: 
2018-02-23
zdjęcie: na prost dwie osoby siedzą przy stole, po lewej i prawej stronie kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach

W Kielcach odbyła się czternasta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W spotkaniu wzięli udział policjanci, przedstawiciele domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Rzecznika Praw Pacjenta, prokuratury, sądów, uczelni wyższych, świętokrzyskich urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego.

Data: 
2018-02-23
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

19.02.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Bydgoszczy (PPON). Placówka prowadzona jest przez Fundację Inkubator Społeczny na podstawie umowy zawartej z Miastem Bydgoszcz zlecającej wykonywanie zadań izby wytrzeźwień (KMP.574.2.2018).

Data: 
2018-02-23
zdjęcie: kilka osób siedzi na sali, na pierwszym planie kobieta w niebieskiej apaszce

W dniach 21–23 lutego 2018 r. odbyło się w Genewie doroczne spotkanie GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) poświęcone wymianie doświadczeń krajowych instytucji praw człowieka. W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnościami, która uwidoczniła znaczące różnice w politykach państw. W jej trakcie podkreślono szczególną rolę, jaką powinny odgrywać krajowe instytucje implementujące konwencję do prawnych porządków wewnętrznych państw.

Data: 
2018-02-21
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 20-21 lutego 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Zakład Poprawczy w Koronowie.

Warunki bytowe uznano za dobre. W trakcie wizytacji nie otrzymano od nieletnich żadnych sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu. Jednakże, w trakcie rozmów z podopiecznymi przedstawiciele Mechanizmu odebrali sygnały o przejawach „drugiego życia” w placówce. Nie mniej jednak, w ocenie przedstawicieli KMPT administracja placówki w sposób odpowiedzi reaguje na wszelkie sygnały mogące świadczyć o zaistnieniu tego problemu.

Data: 
2018-02-12

„Oskarżeni w celu uzyskania określonej treści wyjaśnień, w postaci przyznania się zatrzymanych do popełnienia przestępstwa, przekroczyli swoje uprawnienia, stosując w trakcie rozpytania przemoc fizyczną i psychiczną i działali w ten sposób także na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych”. Tak przewodnicząca składu orzekającego sędzia Sądu Rejonowego Beata Kośmieja uzasadniła nieprawomocny wyrok Sądu Rejonowego  w Ostrowie Wielkopolskim, II Wydział Karny (sygn.

Strony