Zawartość

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedział na wystąpienia Rzecznika w sprawie badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie prowadzących pojazdy

Data: 
2016-06-28

Problem nieadekwatności przepisów dotyczących warunków i sposobu dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem lub innej osoby był przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministra Zdrowia. W odpowiedzi z dnia 10 listopada 2015 r. Minister podzielił pogląd RPO, co do potrzeby uregulowania tego zagadnienia w sposób jednoznaczny na poziomie ustawowym. Wskazał jednocześnie, że  inicjatorem zmian do ustawy - Prawo o ruchu drogowym powinien być Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  W tej sytuacji Rzecznik zwrócił się do MSWiA o przedstawienie stanowiska. W odpowiedzi Minister poinformował, że po wydaniu przez Ministra Zdrowia nowego rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie problem zasygnalizowany przez Rzecznika został częściowo rozwiązany. Wskazał jednocześnie, że w jego ocenie istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów dotyczących przedmiotowej materii, jednakże jako właściwego do podjęcia inicjatywy w tym zakresie wskazał Ministra Zdrowia, który powinien przedsięwziąć  odpowiednie działania zmierzające do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przedstawionej sytuacji Rzecznik rozważa podjęcie dalszych działań zmierzających do ustalenia, który z Ministrów powinien podjąć działania w celu ujednoznacznienia obowiązków osób kierujących pojazdami i uprawnień policjantów w zakresie prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie. 

Galeria

  • Samochody na autostradzie
    Kierowcy