Zawartość

Efekt spotkania regionalnego: wystąpienie do Ministra Rodziny w sprawie skuteczności pomocy świadczonej przez asystentów rodziny

Data: 
2016-07-08
Położenie: 
  • Sikorskiego 109
    Gorzów Wielkopolski
    Polska

W trakcie spotkań regionalnych Rzecznikowi przedstawiono problem dotyczący skuteczności realizowania przez asystentów rodziny funkcji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych powinny otrzymać niezbędną pomoc. Jedną z form takiego wsparcia jest przydzielenie asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodziną w kryzysie oraz pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci w celu przezwyciężeniu trudnej sytuacji.

Analiza Informacji opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej „Funkcjonowania asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, wskazuje na pilną potrzebę zmian w ustawie które poprawiłyby opiekę nad rodzinami i pracę samych asystentów. Wnioski zawarte w Informacji w części pokrywają się z propozycjami zmian płynącymi ze środowiska asystentów rodziny i koncentrują się głównie wokół zmniejszenia liczby rodzin przepadających na asystenta do 10, trwałości współpracy z rodziną czego nie gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, określenie zasad współpracy z kuratorami sądowymi, placówkami pieczy zastępczej czy zagwarantowanie korzystania z superwizji pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną w wymiarze minimum 6 godzin oraz wiele innych postulatów mających na celu wyeliminowanie trudności w pracy asystentów. Rzecznik dostrzegając pilną potrzebę zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej wychodzącej naprzeciw postulatom asystentów rodziny.

Galeria

  • Grafika; pomocne dłonie na pomarańczowym tle
    Pomoc i wsparcie