Zawartość

Prawo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do emerytury pomostowej

Data: 
2016-01-20
słowa kluczowe: 

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczególnych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. Projekt zakłada likwidację podziału na pracowników administracyjnych i operacyjnych, który odbierał części funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei prawo do emerytury w obniżonym wieku. Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych miały bowiem zastosowanie tylko do funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach operacyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się w tej sprawie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w styczniu 2015 r. W wystąpieniu wskazał m.in., że zróżnicowania sytuacji pracowników ze względu na rodzaj zajmowanego przez nich stanowiska nie przewiduje ustawa o transporcie drogowym. Istniejąca sytuacja budziła więc wątpliwości, czy rozporządzenie nie wykracza poza upoważnienie ustawowe. RPO podkreślił, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego mogło to stanowić podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności aktu wykonawczego.
 

Galeria

  • Starsze osoby w parku
    Emerytury