Godło RP

W sprawie uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich) - wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data: 
2016-03-30

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych zakwestionowała we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodność z Konstytucją przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych w zakresie, w jakim wśród uprawnionych do świadczeń emerytalnych z tego systemu pomija strażników gminnych (miejskich). Rzecznik prosi o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów.

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, do Sejmu trafił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych (druk sejmowy nr 30), przewidujący objęcie zaopatrzeniem emerytalnym wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej. Projekt nowelizacji stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13), będącego inspiracją dla obecnych działań środowiska strażników gminnych (miejskich). 

  • Starsze osoby w parku
    Emerytury