Godło RP

W sprawie przepisów emerytalnych odnoszących się do żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r. do Ministra Obrony Narodowej

Data: 
2016-06-10

Zaopatrzeniowe systemy emerytalne służb mundurowych wykazują rozbieżności wynikające z odmienności terminologicznych pomiędzy pragmatykami służbowymi żołnierzy i funkcjonariuszy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich mogą one w przyszłości doprowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Rzecznik wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o odpowiednią zmianę przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (…) tak, aby nie stwarzały wątpliwości interpretacyjnych.

Intencją ustawodawcy było obligatoryjne objęcie nowym systemem emerytalnym wyłącznie żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Tymczasem zgodnie z treścią art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (…) nowym systemem emerytalnym nie zostali objęci żołnierze powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnili służbę w Policji, do której zostali przyjęci przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się żołnierz powołany po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r. w sprawie dotyczącej reformy emerytalnej służb mundurowych. Skarżący wskazuje na dyskryminującą żołnierzy zatrudnionych po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. interpretację przepisu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (…), zgodnie z którą funkcjonariusze zatrudnieni po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku, którzy zrealizowali powszechny obowiązek obrony w formie służby kandydackiej w Policji czy Straży Granicznej objęci zostali starym systemem emerytalnym. Zdaniem skarżącego przepis stawia takie osoby w korzystniejszej sytuacji od żołnierzy bądź funkcjonariuszy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

  • Żołnierze na zbiórce
    Żołnierze